Thursday, November 4, 2010

نيك آهنگ

براي اين روزهاي نيك آهنگ

آنها هدف دارند ايسم دارند و تو سر به سر تنها دليل وجودي شان همان باور بي نياز از نقدشان گذاشته اي

پس نوش جان اقاي كوثر تا تو باشي كه دگر گرد مقدسات نگردي

بدبين نباش ناداني را ببين كه چه هوشمندانه قامت بر مي افرازد تهوع را ببين كه چگونه ميخرامد آنها براي باورهايشان زندگي مي كنند و تو و مثل و مانند هاي تو باورشان را به خدمت مي گيرند براي زندگي بهتر فرق است عمو فرق است

No comments:

Post a Comment